ඇඩිලේඩ්.. බලන් හිටි ඔබට මිය ග…

, , Leave a comment

ඇඩිලේඩ්.. බලන් හිටි ඔබට

මිය ගිය ඥාතීන් සිහි කරලා…

පොඩි එකක් දීලා යන්න…

Click comment 👇👇👇👇👇👇👇

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews