ඇඩිලේඩ් පොසොන් බත් දන්සලට ඔබ ස…

, , Leave a comment

ඇඩිලේඩ් පොසොන් බත් දන්සලට ඔබ සැමට ආරාධනා….

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews