ඇඩිලේඩ් එනකන් බලන් හිටපු ඔබට…..

, , Leave a comment

ඇඩිලේඩ් එනකන් බලන් හිටපු ඔබට…
ආතල් කෝටියයි..
2️⃣0️⃣th March 2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣
🎟️Tickets Release Soon
Info – 0410 88 77 35

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews