ඇඩිලේඩ් අපි විසින් සන්විදානය ක…

, , Leave a comment

ඇඩිලේඩ් අපි විසින් සන්විදානය කරනු ලැබූ දුන්තෙල් බත් දන්සැල මේ මොහොතේ සාර්ථකව අවසන්වූ වගයි…!

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews