ඇඩිලේඩ්වලදී Sep 10 රෑ 7.00ට. …

, , Leave a comment

ඇඩිලේඩ්වලදී Sep 10 රෑ 7.00ට. ඔබ කැමති නම් බිලී ප්‍රනාන්දු කියන්න…
ADELAIDE BOOK YOUR SPOT
M A A T H R A ” මාත්‍රා ” Live in concert 2022 – Adelaide!

Contact : 0481 960 188 (Harry)
Aus Lanka Tickets : https://auslankatickets.com/onlineticket.php?eventid=949226

Senaka Batagoda and Billy Fernando Music together with 2FoRTy2!
10th September 2022 at 07.pm Adelaide
The Celebration Hall Adelaide, 5 Famechon Cres, Modbury North SA 5092

Organized by : Adelaide Wala (ඇඩිලේඩ්වල)
Berny Rupasinghe Buddhika Jayasinghe Haritha Yasantha

#adelaidewala #ඇඩිලේඩ්වල #ratawala #maathra #senakaBatagoda #billyFernando #2Forty2 #australia #melbourne #concert2022 #AusNewsLanka #sirlanka

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews