ආහාර ද්රව්‍ය සපයා ගැනීමට අපහසු…

, , Leave a comment

ආහාර ද්රව්‍ය සපයා ගැනීමට අපහසු පවුල් සදහා වියලි ආහාර ද්රව්‍ය ප්රදානය 14/04/22
Donation of essential food items for economically disadvantaged families in Sri Lanka.

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews