ආසයි ද කපාගන්න මේ වගේ ? ✂✂✂✂✂✂…

, , Leave a comment

ආසයි ද කපාගන්න මේ වගේ ?
✂✂✂✂✂✂✂

20th March | Regal Theater | 6.30PM

https://auslankatickets.com/onlineticket.php?eventid=872048&bof=1

☎️0410 88 77 35

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews