ආදරණීය ප්‍රාර්ථනා ලාංකීය දිගහැ…

, , Leave a comment

ආදරණීය ප්‍රාර්ථනා ලාංකීය දිගහැරුම.. 🥰 නොවැම්බර් මාසයේ….ඇඩිලේඩ් ඔබට ලගදීම

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews