ආතල් කෝටියක් සමග .. ✂ කතුරු මි…

, , Leave a comment

ආතල් කෝටියක් සමග ..
✂ කතුරු මිතුරු – ඇඩිලේඩ්
නොවැම්බර් 26 වෙනිදා සවස – 6.30
https://tinyurl.com/KMadelaide

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews