.අහන්න මේක චෙෆ් කෙනෙක් වෙන හිත…

, , Leave a comment

.අහන්න මේක චෙෆ් කෙනෙක් වෙන හිතන ඔන කෙනෙක්ට……❤️❤️🙏
බලන්න මෙකගැන හිතෙන දේවල් යටින් ලියන්න ….අදරෙයි …කවුරු හරි ගිඩ ගියොත් මට එ. ඇති

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews