අවිඳු බැමි බිඳදා… අමාදහරින්…

, , Leave a comment

අවිඳු බැමි බිඳදා… අමාදහරින් පහන් වන්නට…
සුදුවතින් සැරසී…. මෙත් සිතින් එක්වන්න….

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews