අම්බෝ ඒක🤣 ✂කතුරු මිතුරු – ඇඩ…

, , Leave a comment

අම්බෝ ඒක🤣

✂කතුරු මිතුරු – ඇඩිලේඩ්
මාර්තු 20 වෙනිදා සවස – 6.30
☎️ 0410 88 77 35

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews