අප හැගුම් වලට ඉඩ දී මොහොතක් හි…

, , Leave a comment

අප හැගුම් වලට ඉඩ දී මොහොතක්
හිත හදා ගනිමු තරමින් වියතක්..

වික්ටර් ප්‍රණාම Adelaide ❤️ ❤️ ❤️

Book Now – https://auslankatickets.com/onlineticket.php?eventid=943283

🗓 22th October in Scott Theatre

“යුග දැහැන්” with,
🎵 Dr. Victor Rathnayake
🎵 Visharadha Deepika priyadarshani
🎵 Visharadha Jagath Wickramasinghe

More Information ℹ️
Mohan 0433 812 555

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews