අපේ රසට, Kottu, fried rice, …

, , Leave a comment

අපේ රසට,
Kottu, fried rice, pittu, curries..
Contact 0422 701 450

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews