අපේ දන්සැල ඉතා සාර්ථකව අවසන් ව…

, , Leave a comment

අපේ දන්සැල ඉතා සාර්ථකව අවසන් වුනා. දන්සැලට නන් අයුරින් උදව් උපකාරී කරපු අයට සහ සහභාගි වු ඔබ සැමට බෙහෙවින් පින් 🙏

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews