“අපි වෙනුවෙන් ඇඩිලේඩ් අපි” #Go…

, , Leave a comment

“අපි වෙනුවෙන් ඇඩිලේඩ් අපි”
#GoHomeGota2022
#gohomerajapaksas
#SaveSriLanka

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews