අපි ඔක්කොම එකයි, Ticket 🎫 එක …

, , Leave a comment

අපි ඔක්කොම එකයි, Ticket 🎫 එක $60. Under 12 free entry!

Call now to Book your tickets 🎫

Roshan -0415 544 058
Chandima – 0449 057 403
Kumuthu – 0415 975 377
Asitha – 0450 473 321

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews