අපි ඇඩිලේඩ් හි සිටින තේවාව/ හේ…

, , Leave a comment

අපි ඇඩිලේඩ් හි සිටින තේවාව/ හේවිසි වාදනය කල හැකි ,(හොරනෑව ඇතුලුව ) අය සොයන්නෙමු… please pm direct

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews