අපට මුණගැසෙන පුද්ගලයින් තිදෙනා…

, , Leave a comment

අපට මුණගැසෙන පුද්ගලයින් තිදෙනා කවුද?
දැනගන්න අද සවස 5.30ට 101.5 FM ඔස්සේ ඇඩිලේඩ් ලක්හඬ ධම්ම චින්තාව අහන්න.

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews