අන්තිම seats 150 කවදද අන්තිමට…

, , Leave a comment

අන්තිම seats 150
කවදද අන්තිමට දිවුල්ගනේ live සින්දු කියනවා දැක්කේ..❓
ඒ අවුරුදු 4 කට කලින්..‼️ ඔන්න ආයේ දිවුල්ගනෙයි, ක්‍රිෂාන්ත එරන්දකයි Adelaide එනවා… තව දින 8 කින්….24 මාර්තු සිකුරාදා

ටිකට් ඉවර වෙන්න කලින් හොදම තැන ඉදන් බලන්න ටිකට් ගන්න..Platinum ඉවර වේගනයි යන්නේ…

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews