අධි මාත්‍රා බීලීගේ හඬින් රසව…

, , Leave a comment

අධි මාත්‍රා බීලීගේ හඬින් රසවිඳින්න සැප්තැම්බර් 10 Adelaide Readyද ….? 🔥

ADELAIDE BOOK YOUR SPOT
Contact : 0481 960 188 (Harry)
Online Tickets :
Aus Lanka Tickets : https://auslankatickets.com/onlineticket.php?eventid=949226

M A A T H R A ” මාත්‍රා ” Live in concert 2022 – Adelaide!
Senaka Batagoda and Billy Fernando Music together with 2FoRTy2!

10th September 2022 at 07.pm Adelaide
The Celebration Hall Adelaide, 5 Famechon Cres, Modbury North SA 5092

Organized by : Adelaide Wala (ඇඩිලේඩ්වල)
Haritha Yasantha Berny Rupasinghe Buddhika Jayasinghe

#adelaidewala #ඇඩිලේඩ්වල #ratawala #maathra #senakaBatagoda #billyFernando #2Forty2 #australia #melbourne #concert2022 #AusNewsLanka #sirlanka

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews