අද හවසට චිකන් හොදියි පරාටායි ක…

, , Leave a comment

අද හවසට චිකන් හොදියි පරාටායි කමු ද ?

Egg Fried Rice with Devilled Chicken or Hot Buttered Prawns
String Hopper Chicken Kottu
Egg Roti
Plain Parata

Call us for take way 0452 403 600
Cafe Anthony
2/437,Magill Road,St Morris SA 5068.

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews