අද සිතරැදි ගීතය කුමක්ද? අහන්න…

, , Leave a comment

අද සිතරැදි ගීතය කුමක්ද?
අහන්න අද සවස 5.30ට 101.5 FM ඔස්සේ ඇඩිලේඩ් ලක්හඬ සුසර කරන්න.

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews