අද සිතරැදි ගීතයේ තේරීම අහන්න ස…

, , Leave a comment

අද සිතරැදි ගීතයේ තේරීම අහන්න සවස 5.30ට 101.5 fm ඔස්සේ ඇඩිලේඩ් ලක්හඬ සමග එක්වන්න.

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews