අද සවස 5.30ට ඔබට සුපුරුදු වැඩස…

, , Leave a comment

අද සවස 5.30ට ඔබට සුපුරුදු වැඩසටහන් පෙලගැස්ම සමග ඇඩිලේඩ් ලක්හඬ අහන්න 101.5 සුසර කරන්න.

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews