අද දින ප.ව 8 ට ඇඩිලේඩ් ශ්‍රී ල…

, , Leave a comment

අද දින ප.ව 8 ට ඇඩිලේඩ් ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ විහාරයේදී පැවැත්වීමට නියමිත දුන්තෙල් බත් දන්සැලට

ඔබ සැමට බැති සිතින් ආරාධනා 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews