අද තමා දවස “තට්ටු දෙකේ ඉස්කෝල…

, , Leave a comment

අද තමා දවස
“තට්ටු දෙකේ ඉස්කෝලේ”
07th November | Reagal Theater | 6.30PM
@Kensington
☎️0410887735
https://auslankatickets.com/onlineticket.php?eventid=826548&bof=1

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews