“අතීතය සිහිනයක් පමනයි සැබෑ සුව…

, , Leave a comment

“අතීතය සිහිනයක් පමනයි සැබෑ සුවයක් නෑ…එදා සෙනෙහෙන් නොබැදුනා නම්………
ඒ ආදරනීය අතීතය ආවර්ජනය කරන්න මාර්තු 24 රීගල් තියටර් වෙත එන්න…..
https://auslankatickets.com/onlineticket.php?eventid=1013543

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews