අති සාර්ථක Melbourne දර්ශන වාර…

, , Leave a comment

අති සාර්ථක Melbourne දර්ශන වාර 7 කට පස්සේ ඔන්න හොරු එනවා Adelaide වලට…
To all my friends in Adelaide. Don’t miss this opportunity…😉😊👌

මාර්තු 25 අපිත් එක්ක හොරු අල්ලන්න, Adelaide, Star Theatre එකට එන්න. 💕

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews