අගෝස්තු 26 සිංහබාහු චිත්‍රපටිය…

, , Leave a comment

අගෝස්තු 26 සිංහබාහු චිත්‍රපටිය ඇඩිලේඩ් පුරවරයේදී

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews