119304084748909_3168593563153264

ඔබට සහ ඔබේ පවුලේ සැමට සුබම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා!

We are Closed today Will be open tomorrow for normal Trading hours

Thank you

Cafe Anthony
https://www.facebook.com/groups/AdelaideSrilankan/permalink/3168593563153264/