විචිත්‍ර ධර්ම කථික අති පූජ්‍ය දෙල්ගොඩ ඥානසුමන ස්වාමින් වහන්සේ මෙහෙයවන ඉල් පුන් පොහොය සීල භාව #Adelaide #SriLankan 22/11/2016