ඔබත් ඕස්ට්‍රේලියාවේ තිබෙන ඉන්දියානු වෙළඳසැල් වලින් ආහාර වර්ග මිලදී ගන්නා අයෙක්ද ? එහෙනම් පරි #Adelaide #SriLankan 01/12/2016