අති පුජ්‍ය විලච්චියේ කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ මෙහෙයවන ඉල් පුන් පොහොය සීල භාවනා වැඩසටහන #Adelaide #SriLankan 25/11/2016

The scheduled Sil program by Ven Delgoda Gnanasumana Thero got postponed to 14th January 2017.

This Saturday Ill poya sil will be conducted by Ven Wilachchiye Kashyapa Thero. Swamin wahanse kindly accepted ASBV invitation while visiting and conducting dhamma programs in Melbourne.

Powered by WPeMatico